صبح گفتند که پیرمرد یک ساعت پیش مرده. ناراحتی چهره اش شکل ناراحتی از سر فقدان نبود. خودش چند ساعت بعد گفت که دیشب آن کسی که وسط بازی منچ با تلفن هایش مزاحممان میشد و جوابش را نمیداد و قرار بود صبح خودش با او تماس بگیرد، پیرمرد بود.