تا قبلش حدس هم نمی زدم ممکن است روزی در جواب دوستت دارم بشنوم:" میدونم. می فهمم"

پینوشت: دوتا "ت"  حتما حتما رعایت شود.