غروب که شد برو تو حیاط از گلای خوشگل عکس بگیر. اخه عکس از دستای من موقع سبزی پاک کردن به چه دردت میخوره؟ واسه خالت چایی میریزی؟ این ویروس بی صاحاب معلوم نیست کی میخواد ول کنه. فقط بذار نبات و پیدا کنم خالت قند نمیخوره. از چی عکس میگیری هی تند تند. ساعت دو شد پدر بزرگت گشنه است. برو دیگه اینجا هوا گرمه برو زیر سفره ای و از رو بند بردار شاید یه سنجاقکم دیدی تو حیاط.به سبک شیوا خادمی: کلیک