ما ز یاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود انچه ما پنداشتیم