روز چپ دست هاست و به عنوان هدیه دارم برای خودم ماکارونی پیچ پیچی با رب زیاد درست میکنم.