اینکه به خاطر شنیدن آهنگی مثل هرزه ی تیک تاک، صدای زنگ را نمی شنیدم و مامان مدت ها پشت در مانده بود عذاب وجدان بدی به من می دهد. مثلا اگر باخی گوش میدادم، بتهوونی، موزارتی... حالم تا این حد بد نمی شد!