مامان: چی گفت گفت نمیاد؟

من: نه. گفت همه ی این مدت با دوستش بوده نذاشته کاراشو برسه. این هفته میخواد کاراشو بکنه

مامان: خب چرا رفت پیش دوستش؟

من: مگه نمیدونی مامان؟ همه ی ادما همیشه یکی دیگ رو دارن که به من ترجیح بدن. خواسته یا نا خواسته. این قانون در مورد من همیشگیه.

مامان: [سکوت]