اگر روزی از من بپرسند اولین رابطه ی جدی ای که داشتی با چه کسی بود؟ 
جواب میدهم هولدن. هولدن کالفیلد.