راجع بهت با هیچ کس حرف نمیزنم. از احساسی که دارم به هیچ کس نمی گم. برای تو، برای کسی نمی نویسم. "هیچ کس" نمیتونه بفهمه. قضیه طوری نیست که بخوای با توضیح دادن زیاد به کسی بفهمونیش. قضیه خیلی قضیه ی مزخرفی.