من به این نتیجه رسیده ام که از چهار دسته آدم خیلی خوشم می آید. یک دسته آن هایی که اگر به گلشیفته گیر می دهند به الهام چرخنده هم گیر میدهند. دسته دوم آن هایی که اگر به گلشیفته کاری ندارند به الهام چرخنده هم کاری ندارند. دسته ی سوم آن هایی که در مورد نحوه ی زندگی، طرز تفکر یا لباس پوشیدن یا هرچیز دیگری که مربوط به خودشان است،به دیگران هم حق اظهار نظر مثبت را نمی دهند هم حق اظهار نظر منفی را. و دسته آخر کسانی هستند که اگر اجازه می دهند آدم ها در مورد نحوه ی زندگی، طرز تفکر یا لباس پوشیدن، آن ها را تحسین کنند، همان قدر هم اجازه می دهند برای تمام این موارد توسط دیگران نقد شوند. که البته دسته ی آخر را نسبت به سه دسته ی دیگر خیلی خیلی بیشتر دوست دارم!