چک کردن مداوم صفحات خوانده نشده، بزرگ ترین خیانتی ست که می شود به کتاب ها کنیم. خیانتی که امروز موقع خواندن داستان های موراکامی هر وقت وسوسه به انجام دادنش می شدم،انگشت سبابه ام را محکم گاز می گرفتم. در عوض پس از خواندن هر کلمه ی کتاب درسی، صفحه های مانده را نگاه می کردم تا از عمد زخم خیانت و رنجش بر تک تک صفحات کتاب باقی بماند. با خنده های بلند و بدجنسانه که داد می زد:"ازت متنفرم کتاب درسی.ازت متنفرم لعنتی!"