تحمل تحقیر به بهانه ی دوست داشتن فرد مقابل، کاری با روح و مغز شما می کند که تصورش را هم نمی توانید بکنید.

آدم ها در رفت و آمدند
چیزی که در نهایت برای خودمان باقی می ماند، خودمان است.
باید خیلی
خیلی
خیلی
مراقبش باشیم...