چند ماه به اندازه ی چند سال پیر شدن

صورتش مثل عکسی از یک شهر فرو رفته در کف اقیانوس، بی احساس بود.

موراکامی!

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان