صورتش مثل عکسی از یک شهر فرو رفته در کف اقیانوس، بی احساس بود.

موراکامی!