تلاش کنید که آدم به درد بخور یک رابطه ی خوب باشید وقتی کسی را از صمیم قلب دوست دارید. به درد آدمی که برای شما و رابطه تلاش می کند. یک تلاش واقعی، دلسوزانه و فداکارانه. که حتی اگر متقابلا اندیشه و سعی از شما نبیند بدون انتظار به راهش ادامه می دهد. تلاش کنید چون در غیر این صورت پشت تمام دوستت دارم های شبانه اش غمی نهفته است که در ادامه باید این موضوع را برای شما روشن کنم:" هیچ چیز گه تر از این نیست که در دنیا مخاطب اینگونه از دوستت دارم ها باشید".

 تاکید می کنم هیچ چیز!