گفتیم داداش چتوری این یارو جنبش و اینا چی شد آخر؟

گفت خوبه اونم هس با دوسدخترش خونن

گفتیم خب صداشون میکردن اونام میومدن امشب

گفت بیرون نمیتونن بیان گرفتارن

گفتیم تا کی حالا باید چیکار کرد؟