بعد از سالن سینما، سایه و قدمت، می توانم نمایش نامه های مک دونا را به عنوان عضو علی البدل انجمن سحر آمیز ترین موجودات زندگی م به شما معرفی کنم.