مرسی ماکسیم

گفت: با وجود این مهربان و دوست داشتنی و حتی خوش قلب است و با اینکه هوسبازی هایی دارد با مردم بسیار خوش رفتار است... گاه گاه سر مستخدمه داد می زند اما از بدجنسی نیست، بلکه بچه بازی است...

گفتم: 

_ولی او فقط یک سال از شما کوچک تر است.

با خیال راحت جواب داد:

_این دلیل نمی شود. گذشت سال ها انواع مختلف دارد. باید زمان را با توجه به کمیت و کیفیت تاثیراتش سنجید. باید دید او در این مدت چه دیده است و چه می داند؟...


ماکسیم گورکی/ یک شب توفانی و داستان های دیگر

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان