در همسایگی وینسنت وگا، لئون، ماتیلدا و همسایه ی چندش هولدن کالفیلد.