متن یکی از پست های قدیمی و خوندم. اگر ممکن انتقاد کنین و از یک تا پنج نمره بدین


/کلیک/


پینوشت: بگین که موسیقی به متن نمیخوره. لطفا بگین :دی