میخواهم پول جمع کنم. و از همین حالا شروع کنم به راضی کردن مامان و اثبات اینکه از پس یک سفر یک روزه بر می آیم. می خواهم تا چند هفته پول هایم را برای یک سفر یک روزه جمع کنم. یک سفره تنهایی. یک روزه و تنهای تنها. میخواهم بدون وابستگی خودم را به چیزی که دوست دارم برسانم. تا بیش از این قلبم مچاله نشده.