تعریف موسیقی پاپ ایران و اینکه چرا نباید به شعر در موسیقی توجه کرد.


میکس و نوشته برای حسین هست و اجرا رو هم من انجام دادم : /موسیقی پاپ ایران/