تناقض باعث جذابیت می شود. مثلا قصابی را تصور کنید که به شدت وسواسی ست و از خون هم وحشت دارد. می بینید برای پرداختن این شخصیت دست شما تا چه اندازه باز است و چقدر جذابیت در آن نهفته. 
مردی به نام اوه، دو تناقض بزرگ در نگارش و شخصیت پردازی دارد. ویژگی های شخصیت اوه با علاقه ش به همسری که کاملا از نظر شخصیتی مقابل او قرار دارد در تناقض است. و این تناقض پیش تر می تواند جذابیت های بیشتری به وجود بی آورد. و تناقض لحن داستان با تراژدی که قرار است اتفاق بیوفتد. 
کتاب پر از توصیفات و تشبیهات جالب و نوست. رمان، به زمان امروزه ما نزدیک است. و پر از صحنه های تاثیر گذار. مردی به نام اوه را حتما بخوانید. قبل از آنکه فیلمش را تماشا کنید.