گفتم: دختران انقلاب یک حرکت نمادینِ بی‌خاصیتِ زود فراموش‌شونده‌ی پرهزینه و بی‌نتیجه بود.

گفت: فکر می‌کنم دختران انقلاب ادبیات خوندن.