بعد از روی ماه خدا را ببوس، راه های برگشت به خانه بی مصرف ترین کتابی ست که در طول عمرم خوانده م. نه به درد دانستن از شیلی میخورد.نه رابطه هایی که توصیف شده نگاه های جدیدی به تو اضافه می کنند. نه با اندوه جدید و جهان شمولی اشنا می شوی. چرا نشرچشمه از اله خاندرو سامبرا، شخصی ترین و به درد نخور ترین نوشته را برای ترجمه انتخاب کرده؟