این فایل: دانلود

یک ایده یکهویی بود. دم دستی. که قابلیت گم شدن لا به لای هزار تا ایده و کار قوی تر دیگر را داشت. فقط برایش فرستادم تا با آن قسمت از وجودم که عمیقا دوست دارد دیوانه باشد، عمیقا دوست دارد، آشنا شود. چند وقت بعد روی صدایم موسیقی گذاشت. اسمم را گذاشت روی فایل. و بدون هیچ حرفی برایم فرستاد.

دوستش دارم. که حواسش هست. که از هرکار کوچکی که انجام می دهم ذوق می کند. که توجهش شکل متفاوتی دارد. که با تمام شکایت ها و غرغر ها و بهانه گیری هایم، در مورد شیوه های دوست داشتن و توجه کردن های خودش مصمم است.

تا ثبت شود و بماند.