یه بیماری خاصی هست برای کمک

برای جزئیات و بقیه چیزا به هرشکلی که میخواین پیام بدین بهم.