ساز دهنی موقع تمرین مجکم خورد به دهنم. زبانم مزه خون گرفت. یکم بعد نگاهش کردم.  بهش لبخند زدم و بعد بوسیدمش. عشق احتمالا باید همین شکلی باشد دیگر.