وقتی کم وسعتی خودم را درک میکنم و از کم ظرفیتی ام برای قبول این مسئله تپش قلب میگیرم دنبال یک نقطه سبز میگردم. نقطه سبز. سکوت و صبر.