+ مهردهنده :) که خفن بود خیلی. و هرچی نوشتم ازش رو پاک کردم.